Behandling av personuppgifter hos LabRobot Products AB.

Som kund till LabRobot Products AB behandlas dina personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

LabRobot Products AB, org nr 556356-5315
Munkerödsvägen 4, 444 32 Stenungsund

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter vänlige kontakta kontakt@labrobot.com. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till LabRobot Products AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att LabRobot Products AB ska kunna uppfylla sina åtaganden. Därutöver används uppgifterna för att LabRobot Products AB ska kunna erbjuda affärsmässiga erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos LabRobot Products AB. Marknadsföringen skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av LabRobot Products AB.
All behandling som grundas på kundens samtycke eller LabRobots intresseavvägning kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta kontakt@labrobot.com.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till LabRobot Products AB, såsom logistik, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

LabRobot Products AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer LabRobot Products AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När LabRobot Products AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter.

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta kontakt@labrobot.com.

Säkerhet

LabRobot Products AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.